לאחרונה השתנה חוק הגנת הצרכן ואיתו אופן ההודעה על חוב ללקוחות.

בשל השינוי, החל מחשבון המים הקרוב, תיתכן בגוף החשבון התקופתי, הודעה על יתרת חוב, בה הסכום לתשלום שונה מההודעות לתשלום המצורפות לחשבון.

מה תראו בחשבון וכיצד תדעו מה חובכם בפועל נכון להיום?

חשבון המים יכלול:

א. חשבון מים תקופתי רגיל.

ב. במידה וקיים חוב (חיוב שלא שולם במועדו)

1. יש באפשרותכם לראות את הסכום הכולל שלו בחשבון התקופתי – מים וביוב בשורה בצבע אדום : הודעה: "יתרת חובך לידיעה נכון לתאריך ....." – יתרה זו מבטאת, כאמור את מלוא יתרת חובכם נכון לתאריך הפקת החשבון.

2. במידה וקיים חוב, תצורף לחשבון המים התקופתי, הודעת חוב.

3. במידה ונשלחה בעבר הודעת חוב וטרם שילמתם, תצורף לחשבון המים התקופתי, הודעת דרישה לתשלום יתרת חוב.

לתשומת לבכם בשל עדכון תעריפי המים החל מה-1 בינואר 2017 פרוט צריכת המים פוצל בין חודשים דצמבר 2016 וינואר 2017.