ישנם כיום בארץ בניינים רבים בהם מתבצעת התחזוקה והניהול של הבית המשותף בידי חברת ניהול חיצונית.

בחלק מאותם מבנים קיימת צריכת מים המשותפת 
משמעותית לשימושים כגון גינון, בריכה ותשתיות משותפות אחרות.
במקרים אלה בהתאם להוראות החוק החדשות, 
חברת הניהול של הבית המשותף תוכל להירשם כצרכן בנכס ולשאת בעלויות המים במרוכז, חלף חלוקתם בין כלל הדיירים, על פי נוהל שנקבע בחוק. 

רישום חברת ניהול כצרכן בנכס מותנה בקבלת אישור מנציגות הבית המשותף כי ניתנה הסכמת הדיירים ברוב הנדרש לפי חוק המקרקעין לרישום חברת הניהול כצרכן בנכס ביחס לצריכת המים ברכוש המשותף והפרשי מדידה.
בנוסף, נדרש כי לכל הצרכנים בנכס יהיו מדי 
המים משויכים וכי החברה תוכל להגיע לכל מדי המים.
הפרשי מדידה חיוביים שנמדדו בנכס, אשר נובעים בעיקרם מנזילה או מתקלה, יצורפו למד המים המשויך לחברת הניהול. לעומתם, הפרשי מדידה שליליים, אשר נובעים לרוב משגיאה במדידה, יופחתו מכלל הצרכנים לפי הוראות הכללים.

על חברת ניהול שנרשמה כצרכן בנכס לא יחולו הוראות הכללים הנוגעות להחלפת צרכנים והסדר תשלומים.
על צרכנים בנכס שרשומה בו חברת ניהול לא יחולו הוראות הכללים הנוגעות 
לחלוקת הפרשי מדידה ולהודעות על צריכה חריגה.

במקרה שחברת הניהול לא שילמה את החשבון התקופתי מבלי שהגישה בקשה לעריכת בירור במועד הקבוע לכך, רשאי התאגיד לשלוח על כך הודעה לכלל הצרכנים בנכס, ובמקרה של איחור העולה על 30 ימים – לממש הביטחונות שנטלה מחברת הניהול (ככל שנטלה) לבטל את רישומה של חברת הניהול כצרכן בנכס ולחייב את הצרכנים בהפרשי המדידה שלא שולמו על ידי חברת הניהול.

יודגש כי אין ברישומה של חברת ניהול כצרכן בנכס כדי לגרוע מחובתם של הצרכנים לתשלום בעד צריכת המים ברכוש המשותף והפרשי המדידה.

עוד יודגש כי ביטול רישומה של חברת ניהול כצרכן בנכס יכול שייעשה הן לבקשת חברת הניהול והן לבקשת נציגות הבית המשותף.

להלן הטפסים להורדה להגשת הבקשות

טופס 2א- בקשת חברת הניהול להירשם כצרכן בנכס

טופס 2ד- בקשת חברת הניהול לביטול רישום כצרכן בנכס

טופס 2ה- בקשה של נציגות בית משותף לביטול רישום של חברת הניהול כצרכן בנכס