תושבים יקרים

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001), הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין מכבים רעות, דו"ח חצי שנתי.

הדוח מפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית בחודשים 1.1.2015 - 30.6.2015. 

ממצאי  הדו"ח אינם מצביעים על חריגות כלשהן באיכות המים. 

  

סוג הבדיקה

סוג נקודה

מס' דגימות מתוכנן

מס' דגימות שבוצעו

אחוז ביצוע

מס' דגימות תקינות

אחוז דגימות תקינות

מס' דגימות חריגות

אחוז חריגה

שגרתית

רשת

88

88

100%

88

100%

0

0.00%

שגרתית

מאגר/ בריכה יציאה

13

13

100%

13

100%

0

0.00%

שגרתית

כניסה ממקור מקורות

22

22

100%

22

100%

0

0.00%

 

 סה"כ דגימות:

123

123

100%

123

100%

0

0.00%