דו"ח איכות המים לשנת 2017 במודיעין מכבים רעות

הבדיקות קובעות: המים בעיר באיכות מעולה. שתו מי ברז!

להלן פריסת נקודות הדיגום במערכת אספקת המים בעיר לשנת 2017 כולל ציון סוג הנקודה ומיקומה

1 יצחק רבין 32. נקודת רשת, מודיעין

2 ראובן 3, רשת, מודיעין

3 יצחק רבין כביש 431, כניסה ממקורות, מודיעין

4 גבעת תיתורה-בריכת אגירה, מודיעין

5 שני 9, רשת, מודיעין

6 שבט 24, רשת, מודיעין

7 סיון 4, רשת, מודיעין

8 בית הספר דורות, רשת, מודיעין

9 רחוב חלמונית מעון גפן, רשת, מודיעין

10 בית ספר עירוני ג', רשת, מודיעין

11 מגדל הלבנון - גן יקינטון, רשת, מודיעין

12 נהר הירדן 26, רשת, מודיעין

13 עמק החולה 11 , כניסה ממקורות, מודיעין

14 רכסים בכניסה להר תמנע, רשת, מכבים

15 דרום כניסה למכבים, כניסה ממקורות, מכבים

16 הסוחר אזור המלאכה, כניסה ממקורות, מודיעין

17 המעיין 48, רשת, מודיעין

18 תומר 11, רשת, רעות

19 בריכת אגירה רעות, מאגר, רעות

ריכוז הבדיקות שבוצעו במערכת המים העירונית בשנת 2017

תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי השתייה תשע"ג 2013, מחייבות את ספקי המים לבצע בדיקות שוטפות במערכת אספקת המים וביצוע בקרה שוטפת על איכותם התברואית של מי השתייה.

על פי התקנות מחויב התאגיד לבצע בדיקות בקטריאליות שמטרתן לאתר חיידקים העשויים לגרום לזיהום מים. כמו כן מבוצעות בדיקות נוספות ברשת אספקת המים הכוללות: בדיקות רמת כלור, בדיקות עכירות, בדיקות פלואור, בדיקת הרכבם הכימי של המים, בדיקות מתכות במים.

כל הבדיקות מבוצעות על ידי דוגם מוסמך בהתאם לתדירות שנקבעת על ידי משרד הבריאות ולפי תכנית שנתית.

התקן קובע כי ב- 100 מ"ל מים לא ימצאו חיידקי קוליפורם.

ריכוז בדיקות בקטריאליות למים לשנת 2017

סוג נקודת דיגום: רשת. מספר דגימות מתוכנן 191. מספר הדגימות שבוצעו 191. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות 187** אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה 0.00%.

סוג נקודת דיגום: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 28. מספר דגימות שבוצעו: 28. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 28. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סוג נקודת דיגום: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן: 54. מספר דגימות שבוצעו: 51. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 51. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סה"כ דגימות: מספר דגימות מתוכנן: 273. מספר דגימות שבוצעו: 273. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 273. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

** בחודש אוקטובר בוצעו 3 בדיקות ברשת העירונית והועברו למשרד הבריאות, לצערנו עקב תקלה טכנית במשרד הבריאות לא הועברו הבדיקות למעבדה.

בחודש מאי בוצעה בדיקה ברשת העירונית והועברה למשרד הבריאות, לצערנו עקב תקלה טכנית במשרד הבריאות לא הועברה הבדיקה למעבדה.


להלן ריכוז בדיקות טריהלומתנים שבוצעו בשנת 2017 ותוצאותיהן

בתאריך 26.6.13 פורסמו תקנות חדשות לאיכות מי השתייה. בתקנות החדשות נדרש ספק המים לבצע בדיקות ריכוז טריהלומתנים (THM). חומרים אלה עשויים להיווצר במים כתגובה בין חומרי החיטוי לבין חומרים אורגנים העשויים להיות במים.

מספר דגימות מתוכנן: 2. מספר דגימות שבוצעו: 2. אחוז ביצוע 100%. תוצאת בדיקה ראשונה במיליגרם לליטר: 0.0023. תוצאת בדיקה שנייה במיליגרם לליטר: 0.0011. ריכוז מותר מירבי 0.1. מספר דגימות תקינות: 2. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%


ריכוז בדיקות רמת העכירות במים שבוצעו בשנת 2017 ותוצאותיהן

בדיקת עכירות. מספר בדיקות מתוכנן 273. מספר בדיקות שבוצעו 273. אחוז ביצוע 100%. ריכוז על פי תקן NTU1. כמות תוצאות תקינות 273. אחוז תוצאות תקינות 100%. כמות תוצאות חריגות 0. אחוז תוצאות חריגות 0%

בדיקות כלור. מספר בדיקות מתוכנן 273. מספר בדיקות שבוצעו 273. אחוז ביצוע 100%. ריכוז על פי תקן: 0.1-0.5 מג"ל. כמות תוצאות תקינות 273. אחוז תוצאות תקינות 100%. כמות תוצאות חריגות 0. אחוז תוצאות חריגות 0%

בהתאם לתקנות איכות מי השתייה החל מחודש דצמבר בוצעו בכל שבוע בדיקות עכירות וכלור ברשת. כל הבדיקות שבוצעו ברשת נמצאו תקינות.

להלן ריכוז בדיקות רמת הפלואור במים שבוצעו בשנת 2017 ותוצאותיהן

מספר בדיקות מתוכנן 2. מספר בדיקות שבוצעו 2. אחוז ביצוע 100%. ריכוז מירבי מותר 700. בבדיקה אחת נמצא ריכוז של 155. בבדיקה שנייה נמצא ריכוז של 334. בבדיקה כמות תוצאות תקינות 2. אחוז תוצאות תקינות 100%. כמות תוצאות חריגות 0. אחוז חריגות 0%. ממוצע תוצאות חריגות 0.

הפלרת המים מבוצעת על ידי חברת מקורות. בדיקות פלואור מתבצעות ברשת אספקת המים לפי הנחיות משרד הבריאות על ידי התאגיד.
מאחר והנושא נמצא בבחינה מחודשת במשרד הבריאות נדרש התאגיד לבצע בדיקות בלבד. על פי ממצאי הבדיקות רמת הפלואור בעיר נמוכה ונמצאת בטווח המינימום.


להלן ריכוז בדיקות מתכות במים שבוצעו בשנת 2017 ותוצאותיהן

מספר בדיקות מתוכנן 5. מספר בדיקות שבוצעו 5. אחוז ביצוע 100%. כמות תוצאות תקינות 5. אחוז תוצאות תקינות 100%. כמות תוצאות חריגות 0. אחוז חריגות 0%

בבדיקת המתכות נבדקים הריכוזים של המרכיבים הבאים: ברזל, נחושת, כרום, אבץ ועופרת. להלן תוצאות הבדיקות:

8.2.17 בדיקת עופרת. ריכוז מירבי מותר. 10 מקג/ל. תוצאות הבדיקה: 0- תקין
8.2.17 בדיקת ברזל. ריכוז מירבי מותר 1.0 מקג/ל. תוצאות הבדיקה: 0- תקין
8.2.17 בדיקת נחושת. ריכוז מירבי מותר 1.4 מקג/ל. תוצאות הבדיקה: 0- תקין
26.6.17 בדיקת עופרת. ריכוז מירבי מותר 10. תוצאות הבדיקה: 0- תקין
26.6.17 בדיקת ברזל. ריכוז מירבי מותר 1.0 מקג/ל. תוצאות הבדיקה: 0- תקין
26.6.17 בדיקת נחושת. ריכוז מירבי מותר 1.4 מקג/ל. תוצאות הבדיקה: 0- תקין
18.10.17 בדיקת עופרת. ריכוז מירבי מותר 10. תוצאות הבדיקה: 0 - תקין
18.10.17 בדיקת ברזל. ריכוז מירבי מותר 1.0 מקג/ל. תוצאות הבדיקה: 0-תקין
18.10.17 בדיקת נחושת. ריכוז מירבי מותר 1.4 מקג/ל. תוצאות הבדיקה: 0-תקין

סיכום: תוצאות הבדיקות מצביעות על כך שמי השתייה המסופקים לעיר הינם באיכות טובה מאוד. שתו מי ברז!

עדיף להיות מוכנים - שמרו בקבוקי מים בבתים:

על מנת להקטין את הלחץ בשעת חירום, ואת הצורך לצאת מהבית, אנו ממליצים לכל בית אב לשמור בביתו מנת מים בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש ולפחות ל-3 ימים.

יש לרענן את המים בבקבוקים אחת לחודש במים טריים, תוך שימוש במים לצרכי שתייה או שימוש אחר בבית.

במידה ונרכשו מים מינרלים יש לרעננם על פי הוראות היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.

עזרו לנו לאתר נזילות מים או גלישות ביוב בכביש או במדרכה. אנא הודיעו למוקד התאגיד במספר הטלפון: 1800-300-420, ואנו נגיע במהירות על מנת לטפל ולתקן.