שלב ו' – חיבור מים סופי  אחרי קבלת טופס 4 
 
 
לאחר קבלת טופס 4 מעיריית מודיעין מכבים רעות על הקבלן להעביר למי מודיעין את המסמכים הבאים:
 
העתק טופס 4.
פרטיכל מסירת הדירות.
טופס קריאת מדי מים חתום ע"י דייר וקבלן .להלן הטופס
 
       מדי המים יותקנו עד 5 ימים (למעט בתקופת חגים) ממועד קבלת טופס 4. עבור הדירות    
       שטרם אוכלסו יהיה הקבלן אחראי לתשלומים בגין צריכות המים בנכסים ובגין הצריכה 
       המשותפת.  העברת משלמים לאחר האכלוס הינה באחריות הקבלן. 
 
       קבלן שלא יעביר למח' שירות לקוחות  במי מודיעין את פרטיכל  מסירת הדירות עם  
       קריאת  מדי המים, לא יועבר הנכס על שם הדייר.