אכיפת החוק בנושא גניבות מים

כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א-2011, עוסקים בין השאר בפרק 6 בנושא גניבות מים.

כמו כן, התחברות שלא כדין למערכת המים מהווה עבירה פלילית (סעיף 400 לחוק העונשין, תשל"ז-1977). 

ברצוננו להבהיר כי תאגיד מי מודיעין רואה בחומרה רבה את נושא גניבות המים, ומטפל בהן במלוא חומרת הדין, על פי האמור בסעיף 85 - 84 לכללי תאגידי המים והביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א- 2011 .

התאגיד עורך פיקוח נרחב והדוק באזורים שנמצאים בבנייה, ומוודא כי כל הקבלנים מחוברים למים על פי הדין, תוך שימוש במד מים תקין שנקנה בתאגיד, וכי הצהירו על השימוש בו באופן מלא.

מידע מלא על הצורך ברכישת מד מים והשימוש בו נמצא בפרק זה באתר

בכל מקרה בו נמצא כי מתבצעת פעולה שלא עפ"י הוראות הדין, פועל התאגיד עפ"י נוהל עבודה קבוע, הכולל ניתוק המים למתחם, חיוב בגין ניתוק המים, הגשת תלונה במשטרה נגד הקבלנים שעברו על החוק, וחיובם בצריכת מים על פי אומדן מהנדס- כקבוע בחוק.

תאגיד "מי מודיעין" לא יאפשר שימוש במים ללא מדידה נכונה ו/ או התחברות שלא כדין, הגורמת להשתת תשלומי המים של קבלנים פרטיים, על תושבי העיר.

לתשומת לבכם- מצ"ב הוראות כללי תאגידי מים וביוב – אמות המידה- פרק שישי "גניבות מים":

חיבור שלא כדין כללים (מס' 2) תשע"ב-2012 

84.   התחבר אדם שלא כדין למערכת מים של חברה, רשאית החברה לנתק את החיבור ולחייב את אותו אדם בעד צריכת מים לפי אומדן של מהנדס החברה וכן בכל העלויות הכרוכות בניתוק החיבור. 

שיבוש מדידה במזיד כללים (מס' 2) תשע"ב-2012 

85.   (א) שיבש אדם במזיד את מדידת צרכית המים במד-מים, תחייב אותו החברה לפי הערכת צריכה לכמות המים שנצרכה בנכס שתבצע לפי אומדן של מהנדס החברה וכן תפעל להפסקת שיבוש המדידה, לרבות בדרך של התקנת אמצעים למניעתו. 

         (ב) חברה רשאית לחייב אדם כאמור בסעיף קטן (א), נוסף על האמור בו, בכל העלויות הכרוכות בהסרת השיבוש ובתיקון מד-המים וזאת בכפוף לאומדן שייערך על ידי גורם מוסמך בתאגיד.