מודדים

רם מדידות בע"מ
א. פנקס ובנו
פ.א.ו.ר מדידות בע"מ
גיאו פוינט בע"מ
לגעת במרחב - גאוגרפיה ישומית
משב מדידות ושרותי ביצוע בע"מ
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ
קו מדידה
לייפמן לאוניד בע"מ
קנה מידה מדידות והנדסה בע"מ
אורי חן ציון - מודד
גיאו-פורמציה בע"מ
סרוג'י וימיני מהנדסים מודדים

מפקחים

אל-נר הנדסה ייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים
אמת עד בע"מ
ריגן הנדסה פיקוח וביצוע
ממן ניהול ופיקוח בע"מ
ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים
דקר בנין והנדסה
אבי אסקפה הנדסה ניהול פיקוח ונגישות
מגינית פרוייקטים בע"מ
גדיש חברה להנדסה בע"מ

מתכננים

סוטובסקי מערכות אזרחיות בע"מ
מהנדסים מאפ פרו בע"מ
קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ
יניב גורביץ' מהנדסים בע"מ
בלה ילון מערכות תשתית בע"מ
לביא נטיף אלגביש מהנדסים
רזניק מערכות תשתית
ראיד ג'יריס מהנדסים
ה.מ.ד.י. הנדסה בע"מ
פלגי מים בע"מ
סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ
ענבל הנדסה בע"מ
אחוד מהנדסים לעבודות מים
ראדי מסארוה מהנדסים יועצים בע"מ

ב- 31.3.2015 פורסם חוק חדש במדינת ישראל בנושא דמי הקמה.
"יום התחילה" של הכללים הוא 1.5.2015. החל ממועד זה דמי ההקמה מחליפים את היטלי המים והביוב.

תעריפי דמי הקמה על פי חוק - סעיף 16

דמי ההקמה הם חדשים לעיר מודיעין מכבים רעות, מאחר ולא היו בעיר היטלי פיתוח עד שנחתם הסכם הגג לפיתוח העיר ע"י העירייה לפני כשנה.
לכן, החל מחודש מאי 2015, כל תושב הבונה תוספת לביתו יחויב על פי חוק בדמי הקמה דרך תאגיד "מי מודיעין".

לידיעתכם: אין חיובים רטרואקטיביים. החיובים יבוצעו רק לתושבים שהחוק קובע כי יש לחייבם החל  מה- 1/5/15.

מספר נקודות חשובות בתחום:

  • לתעריפים הקבועים בכללי דמי הקמה יש להוסיף מע"מ כחוק.
  • דמי ההקמה יופקדו לחשבון ייעודי, לפי כללי תאגידי מים וביוב.
  • קבלן  המגיש תכנית לדמי הקמה יציג אסמכתאות בדבר תשלומים ששולמו לרשות מקרקעי ישראל עבור המגרש המדובר.
  • סכומי התעריפים יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה, החל מיום 1.1.2016, באמצעות הצמדה למדד המשוקלל, לפי שיעור שינוי רכיבי המדד שפורסמו לפני יום העדכון לעומת רכיביו שפורסמו בחודש נובמבר 2014. המדד המשוקלל: מדד המורכב מ-%50 מדד המחירים לצרכן ו-50% מדד מחירי תשומות הבניה למגורים.

כל כללי דמי ההקמה

ניטור שפכי תעשייה (מפעלים ובתי עסק)

הוראות תקנות בריאות העם, (תקני איכות קולחים וכללים לטיהור שפכים), התש"ע - 2010, מחייבות את תאגיד מי מודיעין בהכנת תכנית ניטור ובקרה על השפכים התעשייתיים.

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד 2014 (להלן:"הכללים") הוכנה תכנית דיגום וניטור שפכי תעשייה (בתי עסק) בתחום העיר מודיעין.

קובץ התקנות כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), 2014- תשע"ד 

קובץ הבהרות רשות המים לכללי תאגידי מים וביוב 2014

מטרת תכנית הניטור הינה הסדרת הזרמתם של שפכי המפעלים באופן שלא יגרם נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול הקולחים וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.

התאגיד התחיל ביישום תכנית הניטור בשנת 2013. שפכי בתי העסק בתחום העיר מודיעין מדוגמים ומנוטרים בהתאם לתכנית הניטור המאושרת. תוצאות הניטור ואיכויות השפכים יועברו אל בית העסק.

סעיף 10 לכללים קובע כי במידה ומפעל מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים, בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים– יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה, בהתאם לטופס 2 שבכללים המצוינים לעיל. 

במידה ויתגלה כי השפכים הינם חריגים ו/או אסורים, יחויב בית העסק בהתאם להוראות הדין ועל פי התעריפים הקובעים בתקנות כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב), תש"ע 2009 (להלן : "כללי התעריפים").
כמו כן, יישא בית העסק בעלות הדיגום והבדיקות, בהתאם לתעריפים אשר נקבעו במסגרת כללי התעריפים. 

במידה וידוע לכם על שפכים חריגים ו/או אסורים הנכם מתבקשים לטפל בשפכים בהקדם לפני הזרמתם למערכת הביוב הציבורית.

עם סיום הבנייה והגשת בקשה לעיריית מודיעין לקבלת טופס 4, על הקבלן להגיש למהנדס מי מודיעין את המסמכים והאישורים הבאים:

1. טופס מספר 7 ריכוז דרישות לפני אישור טופס 4
טופס 7 א'- ריכוז דרישות לפני אישור טופס 4 (בתים פרטיים)

2. אישור חיטוי קווי מים

3. אישור קבלת הצהרה ממהנדס המבנה- על ביצוע מערכות מים וביוב בהתאמה לנספח הסניטרי והתאמת מספור מדי המים למספור הדירה בשטח טופס מספר 8  בצירוף צילום תעודת מהנדס.

4. אישור מכון התקנים או מעבדה מאושרת על תקינות מערכות אספקת המים

5. אישור מכון התקנים או מעבדה מאושרת למערכת הביוב חוץ – ולמערכת הדלוחין הבניין

6. קבלת הצהרה של הקבלן על שטיפת מערכת הביוב של המבנה טופס מספר 9 (כולל חיבור לקו העירוני). .

7. תרשים קו הביוב כולל שוחות הביוב בהתאם לדוח הצילום

8. צירוף צילום וידאו רובוטי - תת קרקעי של חיבור מערכת הביוב מהשוחה האחרונה במגרש ועד לשוחה העירונית תואם לאז מד
9. אישור אחראי G.I.S של תאגיד מי מודיעין

10. דו"ח בדיקת מז"ח לפי הצורך בהתאם לנספח הסניטרי

11. אישור מנכ"ל מי מודיעין על היעדר חובות. יש להציג אישור גזברות עיריית מודיעין

12. אישור תשלום/פטור דמי הקמה ממח' שירות לקוחות של מי מודיעין

13. נספח סניטרי מאושר

14. דו"ח כיבוי אש

15. רשימת דיירים עם מספרי דירות

16. טופס הצהרה כי הקבלן יעביר פרטיכל מסירה לאחר טופס 4 טופס מספר 10

17.אישור עורך דין על מורשה חתימה בחברה

18. אישור פירוק מד לבניה וסגירת חשבון משירות לקוחות של מי מודיעין

19. אישור ביקורת לפני טופס 4 של נציג מי מודיעין

20. טופס קריאת מדי מים דירתי וראשי ע"י הדייר והקבלן יימסר לאחר טופס 4 טופס מספר 11

21. פרטיכל מסירת דירה לדייר – חתום על ע"י הדייר והקבלן – יימסר לתאגיד לאחר קבלת טופס 4 

22. אישור ביקורת שיוך מדי מים– חתום ע"י מח' שירות לקוחות

23. טופס הצהרה על ביוב ו/או מים משותף על פי נספח סניטרי

א. לאחר התקנת חנוכיית מדי המים על הקבלן לפנות לרכזת מוקד התקלות על מנת לבצע התשלום עבור מדי המים למגרש ולקבל מד ראשי ורקורדים להתקנה במבנה. הקבלן יחתום על טופס אספקת רקורדים ועליו להודיע לתאגיד בהתאם עם סיום הכנת החנוכייה על מנת שהתאגיד יתקין את המדים הדירתיים.

ב. הקבלן יחויב בצריכת מים משותפת כל עוד לא בוצע אכלוס מלא של היחידות (דירות/ משרדים) המחוברות למדי מים משניים/דירתיים.

ג. לאחר ביצוע ביקורת לפני טופס 4 ואישור צוות שטח מי מודיעין יותקנו מדי מים דירתיים.

ד. הקבלן אחראי לתשלומים בגין צריכות המים בנכסים שטרם אוכלסו ובגין הצריכה המשותפת. העברת משלמים לאחר האכלוס הינה באחריות הקבלן. קבלן שלא יעביר למחלקת שירות לקוחות במי מודיעין את פרטיכל מסירת הדירות עם קריאת מדי המים- לא יועבר הנכס על שם הדייר והקבלן ימשיך להיות מחויב בחשבונות המים.

שלב ו' – מסמכים ואישורים אחרי קבלת טופס 4