עם סיום הבנייה והגשת בקשה לעיריית מודיעין לקבלת טופס 4, על הקבלן להגיש למהנדס מי מודיעין את המסמכים והאישורים הבאים:

1. טופס מספר 7 ריכוז דרישות לפני אישור טופס 4
טופס 7 א'- ריכוז דרישות לפני אישור טופס 4 (בתים פרטיים)

2. אישור חיטוי קווי מים

3. אישור קבלת הצהרה ממהנדס המבנה- על ביצוע מערכות מים וביוב בהתאמה לנספח הסניטרי והתאמת מספור מדי המים למספור הדירה בשטח טופס מספר 8  בצירוף צילום תעודת מהנדס.

4. אישור מכון התקנים או מעבדה מאושרת על תקינות מערכות אספקת המים

5. אישור מכון התקנים או מעבדה מאושרת למערכת הביוב חוץ – ולמערכת הדלוחין הבניין

6. קבלת הצהרה של הקבלן על שטיפת מערכת הביוב של המבנה טופס מספר 9 (כולל חיבור לקו העירוני). .

7. תרשים קו הביוב כולל שוחות הביוב בהתאם לדוח הצילום

8. צירוף צילום וידאו רובוטי - תת קרקעי של חיבור מערכת הביוב מהשוחה האחרונה במגרש ועד לשוחה העירונית תואם לאז מד
9. אישור אחראי G.I.S של תאגיד מי מודיעין

10. דו"ח בדיקת מז"ח לפי הצורך בהתאם לנספח הסניטרי

11. אישור מנכ"ל מי מודיעין על היעדר חובות. יש להציג אישור גזברות עיריית מודיעין

12. אישור תשלום/פטור דמי הקמה ממח' שירות לקוחות של מי מודיעין

13. נספח סניטרי מאושר

14. דו"ח כיבוי אש

15. רשימת דיירים עם מספרי דירות

16. טופס הצהרה כי הקבלן יעביר פרטיכל מסירה לאחר טופס 4 טופס מספר 10

17.אישור עורך דין על מורשה חתימה בחברה

18. אישור פירוק מד לבניה וסגירת חשבון משירות לקוחות של מי מודיעין

19. אישור ביקורת לפני טופס 4 של נציג מי מודיעין

20. טופס קריאת מדי מים דירתי וראשי ע"י הדייר והקבלן יימסר לאחר טופס 4 טופס מספר 11

21. פרטיכל מסירת דירה לדייר – חתום על ע"י הדייר והקבלן – יימסר לתאגיד לאחר קבלת טופס 4 

22. אישור ביקורת שיוך מדי מים– חתום ע"י מח' שירות לקוחות

23. טופס הצהרה על ביוב ו/או מים משותף על פי נספח סניטרי

א. לאחר התקנת חנוכיית מדי המים על הקבלן לפנות לרכזת מוקד התקלות על מנת לבצע התשלום עבור מדי המים למגרש ולקבל מד ראשי ורקורדים להתקנה במבנה. הקבלן יחתום על טופס אספקת רקורדים ועליו להודיע לתאגיד בהתאם עם סיום הכנת החנוכייה על מנת שהתאגיד יתקין את המדים הדירתיים.

ב. הקבלן יחויב בצריכת מים משותפת כל עוד לא בוצע אכלוס מלא של היחידות (דירות/ משרדים) המחוברות למדי מים משניים/דירתיים.

ג. לאחר ביצוע ביקורת לפני טופס 4 ואישור צוות שטח מי מודיעין יותקנו מדי מים דירתיים.

ד. הקבלן אחראי לתשלומים בגין צריכות המים בנכסים שטרם אוכלסו ובגין הצריכה המשותפת. העברת משלמים לאחר האכלוס הינה באחריות הקבלן. קבלן שלא יעביר למחלקת שירות לקוחות במי מודיעין את פרטיכל מסירת הדירות עם קריאת מדי המים- לא יועבר הנכס על שם הדייר והקבלן ימשיך להיות מחויב בחשבונות המים.

שלב ו' – מסמכים ואישורים אחרי קבלת טופס 4