א. במהלך הבנייה על הקבלן לתאם עם מהנדס מי מודיעין בדיקת הצנרת המשותפת של מים וביוב לפני כיסוי הצנרת.

ב. עם תחילת העבודה ולאחר הנחת הצנרת, יתקין הקבלן פקק בקו הביוב בחיבור המגרש למערכת העירונית על מנת לאטום חדירה של פסולת לקו הביוב ולמערכת הביוב העירונית.

ג. במהלך הבנייה יבצע נציג מי מודיעין ביקורת שוטפת באתר הבנייה על אופן ביצוע תשתיות מים וביוב.

שלב ה' – אישור התאגיד לפני טופס 4

שלב ו' – מסמכים ואישורים אחרי קבלת טופס 4