1. לאחר קבלת היתר הבנייה יגיש הקבלן למי מודיעין העתק מהיתר הבנייה.

2. על מנת לקבל חיבור מים זמני ימלא הקבלן טופס להתקנת מד מים לבנייה טופס מספר 6 ויתאם עם מהנדס מי מודיעין את מיקום החיבור.

3. הקבלן ישלם בגין מד המים במשרדי התאגיד. מד המים יסופק לאחר התשלום והתקנת המד תבוצע בתאום עם אחראית מוקד תקלות, וע"פ פרט שיקבע מהנדס מי מודיעין.

4. במידה ותנאי השטח אינם מאפשרים עדיין הנחת רשת עירונית ייקבע החיבור הזמני סמוך למגרש, ויהיה על הבונה למשוך קו מים על חשבונו.

5. עם סיום הבנייה יפרק הקבלן את המד ויציגו בפני מח' שירות לקוחות לסגירת חשבון. התשלום בגין מד המים לא יוחזר לקבלן.

6. לתשומת ליבכם במידה וימצא במגרש שימוש ללא מד מים /התקנה לא תקינה/ימצא מד המים שבור ו/או כל מקרה אחר בו תשובש מדידת המים, התאגיד יחייב בגין צריכת המים בהתאם לאומדן מהנדס מי מודיעין וע"פ נתוני הספיקה המקסימלית של מד המים החל ממועד בו לא יהיו נתוני מדידת מים. כמו כן, לתאגיד תישמר הזכות לפעול להסרת השיבוש ולחייב את החברה בגין הוצאות הסרת השיבוש.

7. אין להסיר ו/או להעביר ו/או להעתיק את מד המים מהמקום בו הותקן, בהתאם לכתובת שצוינה במועד רכישת המד, אלא אם כן יתקבל אישור לכך בכתב ממח' שירות לקוחות בתאגיד, ולאחר שישלם הקבלן בגין צריכת המים ע"פ הקריאה המופיעה על גבי מד המים .

8. במידה ויועבר מד המים ללא אישור וללא דיווח כאמור לעיל התאגיד יחייב בגין צריכת המים בהתאם לאומדן מהנדס מי מודיעין וע"פ נתוני הספיקה המקסימלית של מד המים החל ממועד בו לא יהיו נתוני מדידת מים.

9. הקבלן מתחייב לדאוג למצבו התקין של מד המים .היה והתגלה פגם ו/או תקלה ו/או שבר במד המים שהונפק עבורי, מתחייב לדווח על כך לתאגיד ולשלם לתאגיד, עם דרישת התשלום הראשונה עבור החלפת מד המים ובגין צריכת המים ממועד הפגיעה במד המים בהתאם להערכות.

שלב ד' – מהלך הבנייה

שלב ה' – אישור התאגיד לפני טופס 4

שלב ו' – מסמכים ואישורים אחרי קבלת טופס 4