דרישות תאגיד "מי מודיעין" לצורך אישור תכנית סניטרית משולבת בהיתר בנייה

יש להגיש תכנית סניטרית במקרים הבאים:

 • בנייה חדשה, כרוכה באישור "מי מודיעין" כחלק מהתנאים להיתר בנייה.
 • תוספת ו/או שינוי במבנה קיים כאשר יש השפעה על צנרת המים והביוב הביתית או החוץ ביתית, לרבות בניית בריכת שחייה הכרוכים באישור "מי מודיעין" כחלק מהתנאים להיתר בנייה.
 • יזמת שינויים בחיבורים למערכות עירוניות של מים וביוב קיימים שאינם כרוכים בבקשה להיתר בנייה.

שלב 1- פתיחת תיק ובדיקות ראשוניות:

 1. הגשת תכניות ראשוניות ע"י יזם/מתכנן ו/או תושב למחלקת הנדסה בתאגיד "מי מודיעין" יחד עם
  "טופס בקשה לפתיחת תיק" טופס מספר 1  תבוצע במזכירות התאגיד.
 2. נציג התאגיד יערוך בדיקה ראשונית של מהות הבקשה כולל בירור הצורך בהגשת תכנית סניטרית.
 3. לתשומת לבכם: שלב בקשת מידע להיתר הוא שלב בו ניתן מידע ראשוני וכללי בלבד, לקבלת מידע תכנוני סופי, חובה לבצע תיאום עם מהנדס התאגיד.

פרטי נציגת מי מודיעין: מריה דנישבסקי דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שלב 2 –  קבלת מיקום חיבור לתשתיות המים והביוב העירוניות

אם נדרשים חיבורים חדשים לתשתיות עירוניות או שינויים של חיבורים קיימים יגיש המתכנן בקשה לקבלת פרטי חיבורים לרשת המים והביוב עירוניות. לבקשה זו יצורפו:

 1.  תרשים סביבה בקנ"מ 1:2500
 2. מפה טופוגרפית בקנ"מ 1:250
 3. דף ראשון של בקשה להיתר בנייה.
 • נציג התאגיד יבצע בדיקה מול המפות הקיימות ו/או מערכתGIS
 • במידת הצורך תבוצע גם בדיקה בשטח. על סמך הבדיקה יסומנו מיקומים לחיבורי מים, ביוב ותיעול קיימים או עתידיים על גבי תרשים. מיקומים אלו הינם לפני מדידה.
 • על המתכנן לבדוק את התאמת התרשים שקיבל מהתאגיד לתנאי השטח באמצעות מדידה עדכנית הנערכת ע"י מודד מוסמך ע"פ הנחיות להגשת תכנית סניטרית, שלב 3 להלן.

 שלב 3 –  הגשת תכנית סניטרית ובדיקתה

מתכנן האינסטלציה של הפרויקט יגיש את המסמכים המפורטים להלן:

 1. תכנית סניטרית הכוללת את ההנחיות המופיעות ברשימת "הנחיות להגשת תכנית סניטרית" (נספח ב' לדרישות אלו).
 2. התכנית הסניטרית תוגש במייל בקובץ PDF וכמו כן בקבצים ע"פ "הנחיות למתכנן להגשת קבצים" טופס 15
 3. נספחים נלווים ע"פ דרישות הועדה המקומית לתכנון ובנייה.
 4. בדיקת אפיון רשת ע"פ הוראות הל"ת.
 5. למוסדות ציבוריים, מפעלים, תעשיית מזון וכל מבנה מעל 4 קומות יוגשו הנספחים להלן:

         5.1 דרישות כיבוי אש, יש להגיש נספח בטיחות.

         5.2 דרישות משרד הבריאות, בהתאם להחלטת ועדה.

         5.3 דרישות המשרד להגנת הסביבה, בהתאם להחלטת ועדה.

להלן פרטים של מדי המים לתכנית הסניטרית: 

פרט 1 מערכת מדידה חיבור למים

פרט 2 מערכת מדידה חיבור מים לשפ"צ

פרט 3 מערכת מדידה חיבור מים לדו משפחתי

פרט 4 מערכת מדידה מדי מים פרטיים

 

לאחר קבלת המסמכים שלעיל יבדוק נציג התאגיד את התכנית הסניטרית והתאמתה לדרישות השונות. הבדיקה תבוצע בנוכחות מתכנן האינסטלציה.

יש לתאם פגישה דרך מזכירות התאגיד. 08-8613300

אנו מפנים את תשומת לבכם לסעיפים הבאים:

        א. א. במידת הצורך יגיש נציג התאגיד דרישה לתיקונים של התכנית. בעת הגשת תכנית מתוקנת יש להגיש גם את הקבצים המתוקנים.

ב. במידה ואושר בנספח הסניטרי קו ביוב או מים משותף למס' דיירים/מבנים יש לצרף טופס הצהרה מהקבלן כי הוא הודיע לדיירים ראה טופס מספר 2 במקרה של קבוצת רכישה ראה טופס מספר 3 , טופס מספר 4
ג. לאחר ביצוע כל התיקונים, יש להגיש את התוכנית הסניטרית המתוקנת בשלושה עותקים.
ד. נציג התאגיד יאשר את התכנית הסניטרית בחתימה וחותמת. עותק אחד יתויק בארכיון התאגיד ועותקים אחרים ימסרו ליזם/מתכנן/תושב.

שלב ב' תנאים לאישור היתר בנייה

שלב ג' חיבור מים זמני לבנייה

שלב ד' מהלך הבנייה

שלב ה' אישור התאגיד לפני טופס 4

שלב ו' מסמכים ואישורים אחרי קבלת טופס 4