על פי כללי תאגידי המים והביוב כל צרכן הרשום כמשלם בנכס זכאי לקבל "כמות מוכרת", של 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך, בעד כל נפש המתגוררת בנכס. 

ע"פ חוק נפש אחת זכאית להקצאה השווה להקצאת 2 נפשות = 14 מ"ק, לתקופת חשבון דוח חודשית.

התאגיד מחויב לעדכן את הנפשות בנכס בהתאם לעדכון המתקבל מרשם האוכלוסין. 

אבל- אם הרישום מאוכלוסין אינו מדויק לטעמכם- ניתן לשנות את העדכון: 

יש לשלוח את צילום ספח תעודות הזהות של כלל המתגוררים בכתובת לתאגיד מי מודיעין  בצרוף מסמך עדכון נפשות  

ולהעביר דרך המייל לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או  לפקס: 08-9750936

 

דגשים והבהרות

במקרה של הוספת ילוד ניתן לשלוח ספח תעודת זהות עדכני עם פרטי הילוד של אחד ההורים, או תעודת לידה של משרד הפנים (לא בית החולים).

במידה וכתובת הצרכן הרשומה במרשם האוכלוסין או בתאגיד אינה מודיעין מכבים רעות, יש לצרף את המסמכים הבאים:

תעודת הזהות של הצרכן (עם מקום מגוריו הרשום) בצירוף אישור אי הקצאה מספק המים במקום מגוריו הרשום בתעודת הזהות.

אם מדובר בשוכרים שלא ביצעו החלפת משלמים- יש לשלוח חוזה חתום עם תאריכי החוזה, או הצהרה של בעלי הדירה על כך שאתם שוכרים מהם את הנכס. 

צרכנים ביתיים רשאים לבקש לרשום מחצית מזכאותם לכמות מוכרת ביחידת דיור אחרת, שאינה מקום מגוריהם הרשום, אם יראו, להנחת דעתו של הספק, כי הוא מתגורר באורך קבע בשני המקומות.

עדכון נפשות כשמדובר במשמורת משותפת 

הורים שילדיהם מוחזקים במשמורת משותפת, רשאים לבקש לרשום מחצית מן הכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת. 

יש לצרף לבקשה את פרטי ההורה השני. 

שינוי הרישום יהיה בהסכמת ההורה השני. 

אם אין הסכמה- לפי החלטה שיפוטית מתאימה (החלטת בית משפט בדבר משמורת משותפת או הסדרי ראייה שווים), בצירוף מסמכים המעידים על כך שהמבקש או הילדים, לפי העניין, מתגוררים בפועל בשתי יחידות דיור.

עדכון עובדים זרים

מי שאינו תושב ישראל אין לו זכות לקבל הקצאת מים בתעריף מוכר.

החריג לכלל הם תושבים זרים, או שביחידת הדיור שלהם מתגוררים תושבים זרים.

יש להעביר לתאגיד טופס דיווח, צילום דרכון ואישור שהייה כדין של התושב הזר בכתובת המדוברת.

ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו של התושב הזר לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי מדובר בכתובת המדוברת.

 זכאות להפחתה בתשלום

בתקנות תאגידי מים וביוב נקבעו קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבלת הטבה בחיובי המים.

מה גובה ההטבה?

ההטבה מתבטאת בתוספת של 3.5 מ"ק למי שזכאי לחודש, בתעריף הנמוך.
כלומר: בחשבון המים, שהוא דו חודשי, תהיו זכאים לעוד 7 קוב לחדשיים בתעריף הנמוך. 

איך מקבלים הטבה?

לא צריך לשלוח לנו מסמכים. 
רשימת הזכאים היא רשימה סגורה שמועברת למי מודיעין מרשות המים.

מי קובע את הרשימה?

הגורמים שנקבעו על פי חוק – ביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הבטחון או הרשות לזכויות ניצולי שואה. 
לתאגיד המים אין סמכות לשנות רשימה זו.

אם לדעתך מגיעה לך הטבה ואינך ברשימה, עליך לפנות למוסד הרלוונטי שאחראי למתן אישור להטבה.


אנחנו מעדכנים את כל מי שמופיע ברשימה במערכת שלנו, מיום אישור הזכאות, וההטבה תופיע בחשבון המים שלכם. 
נשלח לכם גם מכתב בנושא. 

ההטבה מופיעה בחשבון המים, אבל שימו לב: 
ההטבה באה לידי ביטוי רק אם צרכתם יותר מהכמות המוכרת בתעריף הנמוך. 

אם לא צרכתם יותר מהכמות המוכרת, בהתאם למספר הנפשות ביחידת הדיור, לא תראו את ההטבה באה לידי ביטוי. 


למה אנחנו מתכוונים? הנה דוגמה: 

נגיד ו-2 אנשים גרים ביחידת הדיור ורשומים במערכת התאגיד. 
לאחד מהם יש הטבה. כלומר: מגיעים להם 7 קוב לכל נפש סה"כ 14 קוב, ועוד 7 קוב הטבה- סה"כ 21 קוב לחדשיים. 
אבל- בחשבון המים צרכו רק 13 קוב...
הם ישלמו רק 13 קוב בתעריף הנמוך וזהו. לא יראו עוד הטבה בחשבון, מאחר ולא עברו את הכמות המוכרת. 

מידע מלא על רשימת הזכאים המורחבת

מוקד מידע של רשות המים לפניות ולשאלות: 072-2755440.