anabe duck modiin water p
הודעה על הפסקת הפלרת המים ע"י חברת "מקורות"
 
לידיעת תושבי מודיעין מכבים רעות:
 
חברת מקורות הודיעה לתאגיד "מי מודיעין " כי החל מתאריך 26/8/14 תפסיק החברה להפליר (להעשיר בפלואור) את מי השתייה שהיא מספקת לעיר מודיעין מכבים רעות, בהתאם לתקנות בריאות העם.
 
במכתב שהועבר ל"מי מודיעין" ממשרד הבריאות נמסר כי על פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי שתייה), התשע"ג – 2013,  תקנה 40, על ספקי המים להפסיק להפליר את המים תוך שנה מכניסת התקנה החדשה לתוקף.
 
בהתאם לכך, החל מ – 26/8/14 נפסקת הפלרת מי השתייה בישראל.
 
על פי הודעת חברת מקורות, אין בהפסקת ההפלרה להשפיע על איכות מי השתייה המסופקים, והעומדים בתקנות בריאות העם כנדרש לאחר השינוי.