תעריפי המים במדינת ישראל נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב, והם אחידים לכל הערים והיישובים בארץ.

התעריפים משתנים מעת לעת על פי הנחיות רשות המים.

פירוט מלא והסבר בנושא התעריפים באתר רשות המים

לנוסח מלא ומחייב של כל התיקונים שהיו בהוראות הדין, הפירוט באתר הרשות הממשלתית למים ולביוב, בכתובת www.water.gov.il

קובץ תעריפים ליולי 2017 באתר רשות המים

זכאות להפחתה בתשלום

על פי קביעת ועדת הכספים של הכנסת, באפריל 2014 הורחבה רשימת הזכאים להפחתה בתשלום על פי חוק. על פי התיקון החדש, רשימות זכאים נוספות יועברו לתאגיד המים ע"י רשות המים. אלה רשימות סגורות שעל התאגיד לפעול לאורן, ללא יכולת לשנות את הרשום בהן.

מידע מלא על רשימת הזכאים המורחבת

מוקד מידע של רשות המים לפניות ולשאלות: 072-2755440.

תעריפי המים מפורטים באתר רשות המים

לחצו להסבר בנוגע לעדכון מספר הנפשות והשפעתו על תעריפי המים

ערעורים על חשבון המים

עם קבלת החשבון ,יש לבדוק את כל פרטיו. אופן ומועדי הגשת ערעורים על חשבון המים לתאגיד המים.
הטיפול בערעור על חשבון המים, יעשה ע"פ הנחיות הקבועות בתקנות המים וכללי תאגידי מים וביוב.
ערעור על חשבון המים אינו יכול להוות עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע. על פי סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א – 2001 הרשות הממשלתית למים וביוב תברר תלונות צרכנים כלפי תאגידי מים וביוב ובלבד שהצרכן פנה תחילה לתאגיד.

אתר האינטרנט של רשות המים