anabe duck modiin water p

להלן שני אישורים על חיטוי בריכות המים בעיר, כנדרש בחוק, לשנת 2017

הבדיקות חוטאו על ידי חברת "מתן שירותים ואחזקה בע"מ"' , המצהירה באישורים כי ביצעה את החיטוי על פי תקנות משרד הבריאות

באישור זה מוצהר כי בוצעו ניקוי וחיטוי של בריכת המים על גבעת התיתורה בתאריך 20/10/2017

באישור זה מוצהר כי בוצעו ניקוי וחטוי של בריכת המים ברעות בתאריך 19.10.2017