anabe duck modiin water p

להלן שני אישורים על חיטוי בריכות המים בעיר, כנדרש בחוק, לשנת 2016. 

הבדיקות חוטאו על ידי חברת "מתן שירותים ואחזקה בע"מ"

באישור זה מוצהר כי בוצעו ניקוי וחיטוי של בריכת המים על גבעת התיתורה בתאריך 20.10.16

באישור זה מוצהר כי בוצעו ניקוי וחטוי של בריכת המים ברעות בתאריך 25.10.16