בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001), הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין - מכבים - רעות דו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.

הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.4.2015 - 30.6.15 

 

 

סוג הבדיקה

סוג נקודה

מס' דגימות מתוכנן

מס' דגימות שבוצעו

אחוז ביצוע

מס' דגימות תקינות

אחוז דגימות תקינות

מס' דגימות חריגות

אחוז חריגה

שגרתית

רשת

43

43

100%

43

100%

0

0.00%

שגרתית

מאגר/ בריכה יציאה

6

6

100%

6

100%

0

0.00%

שגרתית

כניסה ממקור מקורות

11

11

100%

11

100%

0

0.00%

 

       סה"כ דגימות:

60

60

100%

60

100%

0

0.00%