anabe duck modiin water p
  • הודעה על הפסקות מים

    מידע על הפסקות מים לצורך טיפול בצנרת העירונית בתאריך 13.6.21 תתבצע הפסקת מים ברחוב מרים החשמונאית בתים 2 עד 32 (זוגיים בלבד). הפסקת המים תתבצע משעה 10:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 12:00 בתאריך 13.6.21...
    קריאה נוספת
  • הודעה על עבודות לשיקום צנרת מים ברחוב עמק החולה

    בתאריך 18.04.2020 יום ראשון, נחל בעבודה להחלפת צנרת המים ברחוב עמק החולה העבודות יתבצעו במדרכה של הבתים במספרים הזוגיים (מבית 2 לכיוון בית 92). העבודות עשויות להימשך כשלושה חודשיים ולפי מקטעים....
    קריאה נוספת