בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001), הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין מכבים רעות דו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.
הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים  1.7.17-30.9.17

פירוט תוצאות דוח איכות המים לרבעון זה

 סוג הבדיקה: שגרתית. נקודת רשת. מספר דגימות מתוכנן 46. מספר הדגימות שבוצעו 46. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות 46. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה 0.00%.

סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 14. מספר דגימות שבוצעו: 14. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 14. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סוג בדיקה: שגרתית. סוג נקודה: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן:8. מספר דגימות שבוצעו: 8. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 8. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סה"כ דגימות: מספר דגימות מתוכנן: 68. מספר דגימות שבוצעו: 68. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 68. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

ממצאי הדו"ח אינם מצביעים על חריגות כלשהן באיכות המים. צרכנים המבקשים פרטים נוספים מוזמנים לפנות למשרדי מי מודיעין 
בטלפון  1800-300-420