Move Water Modiin

החלפת משלמים או קבלת אישור על היעדר חובות/אישור לטאבו

 יש למלא את טופס הבקשה להחלפת משלם ולשלוח אלינו באמצעות מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בפקס 08-9750936

טופס החלפת משלם למילוי בוורד ללא צורך בהדפסה

טופס - בקשה להחלפת משלם

טופס מונגש - הבקשה להחלפת משלם

יודגש כי, במידה והטופס ממולא כראוי וצורפו לו כל הנספחים הנדרשים ,לרבות צילום תעודת זהות עם ספח פתוח לרוחב, אין צורך להגיע פיזית לשרות הלקוחות.

לאחר ביצוע החלפת המשלם, לאחר סגירת החשבון וקבלת אישור היעדר חובות מתאגיד מי מודיעין  (שגם אותו ניתן לקבל מאתנו בדואר, דוא"ל או בפקס), יוכל מוכר נכס לגשת לעירייה עם חוזה המכר ועם אישור העדר החובות, בכדי לסיים את הליך העברת הנכס על שמו.

לתשומת לבכם: עליכם לוודא כי מספר הנפשות בדירתכם מעודכן בתאגיד. 

כל הפרטים בנושא עדכון נפשות

מכירת דירה

יש למלא את פרטי הצרכן הנוכחי ואת ההצהרה על קריאת המד וכן את פרטי הצרכן החדש ולצרף חוזה מכר וצילומי תעודות זהות (עם ספח פתוח לרוחב) / תדפיס מרשם החברות /עמותות/ שותפויות.

השכרת דירה

יש למלא פרטי משכיר הנכס (הבעלים) והשוכר היוצא ימלא פרטי צרכן נוכחי ויחתום על הצהרה בדבר קריאת מונה.

 במידה והשוכר מחזיר את הדירה לבעלים - ימלא הבעלים את פרטי הצרכן החדש ויחתום על אישור קריאת המונה. אין צורך לצרף חוזה שכירות, די בצילום ת.ז עם ספח פתוח של הבעלים/ תדפיס מרשם החברות /עמותות/ שותפויות.

במידה והשוכר מעביר דירה לשוכר הבא - ימלא השוכר החדש את פרטי הצרכן ויחתום על אישור קריאת המונה ,יצרף דף ראשון ודף אחרון בלבד מחוזה השכירות החדש, וצילום ת.ז שלו עם ספח פתוח/ תדפיס מרשם החברות /עמותות/ שותפויות.

שימו לב: במידה ויהיה פער של מס' ימים בין סגירת חשבון המים לבין העברת משלמים בעירייה, יהיה צורך לקבל אישור חדש לסגירת חשבון מים. אנו ממליצים לבצע את כל ההליכים בתוך יום אחד או יומיים.

אישור לטאבו / אישור העדר חובות

התושב יוודא מול שירות הלקוחות שאין חוב מים על שמו. במידה וקיים חוב, עליו לפרוע אותו באמצעות מזומן או כרטיס אשראי. התושב רשאי להגיע לשירות הלקוחות לקבלת האישור. אישור לטאבו יימסר רק לבעל הנכס או למיופה כוחו.

ניתן לקבל אישור טאבו במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בפקס או במוקד הפרונטאלי של שרות הלקוחות. לשם כך יש להעביר בקשה בכתב כולל צילום ת.ז. למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 או לפקס מספר 08-9750936,  ובמידה ואין חוב על הנכס, האישור יישלח למייל או למספר הפקס שצויין בבקשה.